Tõrvandi raamatukogu

Ringtee 1 Tõrvandi alevik 61715 TARTU MAAKOND

Direktor Liivi Paumets

Telefon: 735 0373

e-post :  raamatukogu@torvandi.ee

Avatud:  E, N, R 10.00 - 17.00;  T 12.00 -17.00; K 10.00 - 18.00

Tõrvandi raamatukogu siit 

Raamatukogus asub avalik internetipunkt 

Internetipunktide kasutamise eeskiri

§ 1. Avalik inernetipunkt (edaspidi AIP) on internetiteenuse kasutamiseks avatud kõigile

soovijatele alates 14.eluaastast (AIP-I konsultandi  loal võib kasutaja olla ka noorem), kellel on eelnev arvutikasutamise kogemus.

§ 2. AIP kasutamine on tasuta.

§ 3. AIP on mõeldud informatsiooni hankimiseks internetist.

§ 4. AIP külastajad registreerivad end päevikusse. Arvutite kasutamise aega on võimalik ette registreerida kuni 7 tööpäeva. 

§ 5. AIP-I kasutusajad algavad täistundidel , ühele kasutajale üks tund päevas. Kui registreeunuid samale arvutile ei ole, võib arvutit  kokkuleppel AIP-I konsultandiga kasutada kauem.

§ 6. Enne AIP-I teenuste kasutamist esitab külastaja õpilaspileti või ID-kaardi ning annab allkirja AIP-I kasutamise eeskirjaga nõustumise kohta.

§ 7. Teenindav AIP-I konsultant:

1)      registreerib eelnevalt AIP-I kasutajad kohapeal või telefoni teel;

2)      käivitab ja lülitab välja arvutid;

3)      kontrollib arvutite korrasolekut,

4)      annab juhiseid AIP-I kasutamiseks;

5)      tõkestab arvutite väärkasutamise;

6)      kontrollib arvutite kasutamise aega;

7)      teavitab arvuti rikkes arvutite lepingulist hooldajat ja korraldab selle remondi;

8)      kontrollib käesoleva eeskirja järgimist.

§ 8. AIP-I kasutajal on õigus:

1)      eelneval registreerimisel määratud ajal kasutada AIP-I arvuteid;

2)      saada konsultatsiooni AIP-I konsultandil.

 

§ 9. AIP-I kasutaja kohustub:

1)      mitte muutma arvutite konfiguratsiooni ning installeerima tarkvara;

2)      täitma AIP-I konsultandi korraldusi;

3)      koheselt teatama tõrgetest arvuti või programmi käivitumisel, riistvara mitte korrasolekust, lõhkumisest või kadumisest AIP-I konsultandile;

4)      erikokkuleppeta kasutama arvutit üksinda, austades teiste inimeste privaatsust.

§ 10. AIP-I kasutajal on keelatud:

1)      häirida teisi kasutajaid ja ruumis viibijaid;

2)      AIP-I töökohal süüa, juua ja suitsetada;

3)      kasutada AIP-I tehnikat ja ressursse ühiskondlike kõlbusnormidega vastuolus olevate materjalide tarbimiseks ja levitamiseks;

4)      omavoliliselt arvuteid välja lülitada või alglaadida;

5)      AIP-I ruumides viibida sisselülitatud mobiiltelefoniga.

§ 11. AIP-I varasse tuleb suhtuda heaperemehelikult. Ruumi ja inventari tahtlikul rikkumisel on AIP-I kasutaja kohustatud hüvitama tema süül tekkinud kahju vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 12. Ülenurme valla raamatukogud ei vastuta AIP kasutajate poolt autoriõiguse seaduse rikkumise ja laivõrgus kordasaadetud tegude tagajärgede eest, vastutus oma käitumise eest lasub täielikult AIP kasutajal.

§ 13. Eeskirjade rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada AIP-I teenuseid üheks nädalaks. Korduval eeskirjade eiramisel võtab raamatukogu AIP-I kasutamise õiguse ära kuni üheks aastaks.