17.07.14

Reola Kultuurimaja põhimäärus

Vastu võetud 25.03.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükkÜldsätted

§ 1. Asutuse nimetus ja liik

(1) Asutuse nimetus on Reola Kultuurimaja (edaspidi kultuurimaja).

(2) Kultuurimaja on Ülenurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

(3) Kultuurimaja on valla kultuuritöö keskus, kus korraldatakse tööd kõigis kultuuritöö valdkondades.

§ 2. Asukoht ja aadress

Kultuurimaja asukoht on Tartumaa, Ülenurme vald, Uhti küla ja aadress Valge tee 1, Uhti küla, Ülenurme vald, Tartumaa 61701.

§ 3. Tegevuse alused

Kultuurimaja juhindub oma tegevuses riigi ja Ülenurme valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4. Pitsat ja sümboolika

Kultuurimaja võib omada oma nimetusega pitsatit ning sümboolikat.

§ 5. Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

Kultuurimaja põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Ülenurme vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) vallavalitsuse ettepanekul.

§ 6. Arengukava

(1) Järjepideva arengu tagamiseks koostab kultuurimaja arengukava.

(2) Arengukava kinnitab vallavolikogu.

2. peatükkEesmärk ja ülesanded

§ 7. Tegevuse eesmärk

Kultuurimaja tegevuse eesmärgiks on Ülenurme valla elanike kultuuriline teenindamine ja sisuka vaba aja veetmise võimaluste pakkumine nii harivkultuuri kui ka meelelahutuse osas, rahvakultuuri arendamine ja säilitamine.

§ 8. Kultuurimaja ülesanded

(1) Kultuurimaja ülesanded
1) loob tingimused erinevate huvigruppide tegevusteks,
2) korraldab huviringide tööd;
3) korraldab teatrietendusi, kinoseansse, kontserte ja näitusi;
4) korraldab Ülenurme valla traditsioonilisi üritusi;
5) korraldab kultuurivaldkonna jaoks olulise info kogumist, säilitamist, edastamist infokanalite ning tegevuste kaudu;
6) tegeleb kultuuritöö arendustegevusega ja osaleb valla kultuuripoliitika kujundamisel;
7) töötab välja ja viib ellu valla kultuuritöö arenguks olulisi sihtprogramme ja -projekte;
8) korraldab ja vahendab kultuuritööalaseid täiendkoolitusi;
9) osutab põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, korraldab tasulisi üritusi;
10) korraldab kultuurimaja kasutuses oleva vara üürimist või rentimist kooskõlas Ülenurme vallavara eeskirjaga;
11) arendab koostööd teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
12) esindab Ülenurme valla kultuuri Eestis ja välismaal.

(2) Ülesannete täitmiseks võib kultuurimaja tellida teenuseid kõigilt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks vastavaid lepinguid.

3. peatükkJuhtimine

§ 9. Kultuurimaja juhtimine

(1) Kultuurimaja tööd juhib kultuurijuht, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

(2) Kultuurijuhi vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mis kuulutatakse välja ja viiakse läbi vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

(3) Töölepingu kultuurijuhiga sõlmib, peatab ja lõpetab vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

(4) Kultuurijuhi ülesanne on tagada kultuurimaja tulemuslik töö, ülesannete ja kohustuste õiguspärane ning otstarbekas täitmine.

(5) Kultuurijuht on kultuurimaja seadusjärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

§ 10. Kultuurijuhi ülesanded ja vastutus

(1) Oma ülesannete täitmiseks kultuurijuht Eesti Vabariigi ja Ülenurme valla õigusaktidega ettenähtud korras:
1) kannab vastutust kultuurimaja arengu ja eelarve vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
2) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks valla eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
3) tegutseb kultuurimaja nimel ja esindab kultuurimaja ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi-ja omavalitsusasutustes, suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
4) korraldab kultuurimaja valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
5) kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhendi);
6) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
7) annab oma pädevuse piires kultuurimaja töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
8) koostab ja esitab kultuurimaja eelarve projekti valla õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
9) korraldab kultuurimajale saabunud kirjade ja avalduste lahendamist;
10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks;
11) tagab töötervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse nõuete täitmise;
12) korraldab külastajate ja töötajate kaitse hädaolukorras;
13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kultuurimaja lahtiolekuaegade kehtestamiseks;

(2) Kultuurijuhi äraolekul asendab teda vallavalitsuse poolt määratud isik.

4. peatükkKultuurimaja vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve 

§ 11. Vara

(1) Kultuurimaja vara kuulub Ülenurme valla omandisse.

(2) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 12. Rahalised vahendid

(1) Kultuurimaja rahastamine toimub riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest, fondidest, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetustest ning tasuliste teenuste osutamisest saadud tuludest. Kultuurijuht peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust.

(2) Kultuurimaja hoiab korras oma ruumid, territooriumi ja inventari valla eelarves asutusele ettenähtud vahendite piires.

§ 13. Asjaajamine ja aruandlus

(1) Kultuurimaja asjaajamist reguleerib vallavalitsuse kehtestatud Ülenurme valla asutuste ühtne asjaajamiskord.

(2) Kultuurimaja esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded vastavalt kehtestatud korrale.

(3) Kultuurimaja raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 14. Järelevalve

Teenistuslikku järelevalvet kultuurimaja ja kultuurijuhi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teeb vallavalitsus.

5. peatükkÜmberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 15. Kultuurimaja ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Kultuurimaja korraldab ja kujundab ümber või lõpetab vallavolikogu otsusel vallavalitsus.

(2) Tegevuse lõpetanud kultuurimaja õigused ja kohustused lähevad üle vallavalitsusele või vallavolikogu poolt määratud asutusele.

6. peatükkRakendussätted

§ 16. Määruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Ülenurme Vallavolikogu 19.08.2007. a määrus nr 24 „Reola kultuurimaja põhimäärus".

§ 17. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
vallavolikogu esimees

 

Toimetaja: ANDRI VIINALASS