Ehitusloa taotlemine

Alates 4. aprillist 2016 esitatakse taotlused ja dokumendid elektrooniliselt läbi ehitisregistri.

www.ehr.ee

 

Ehitisregistrisse sisenedes suunatakse Teid korraks eesti.ee portaali kus tuleb valida sisenemine välisesse süsteemi. Väline süsteem ongi ehitisregister.

 


Tegemist on e-teenusega, mis võimaldab nüüd elektroonselt menetleda ehitistega seotud taotlusi, lube ja teatisi, mis registri käivitumisel ja osapoolete harjumisel uue protsessiga viib menetlused kiiremaks ja on kasutajatel mugavam. Samuti kooskõlastatakse ehitisregistri keskkonnas ehitusprojekt kaasatavave riigiasutustega nt Päästeamet. Päästeamet menetleb ehitusprojekte alates 01. jaanuar 2017 vaid ehitisregistri keskkonnas. Miks, saab lugeda SIIT.

Läbi ehitisregistri esitatavatele ehitusprojektidele kehtivad nõuded faili nimele. Ehitisregistri keskkonnas on olemas juhendid ja abimaterjalid. 

Vastavalt ehitise suurusele, kasutusotstarbele ning kavandatavale ehitustegevusle tuleb esitada valda ehitusloa taotlus või ehitusprojekt koos muude nõutud dokumentidega.

Ehitusloa väljastamise aluseks on ehitusloa taotlus ja ehitusprojekt, mis vastab detailplaneeringuga kehtestatud nõuetele või projekteerimistingimustele.

Ehitusprojekt tuleb koostada vastavalt Eestis kehtivatele projekteerimisnormidele, majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrusele nr 97  „Nõuded ehitusprojektile" ning heale projekteerimistavale. Ehitusprojekti ja selle osad peab koostama või kontrollima pädev vastutav spetsialist.

 

Tabel vajalike dokumentide esitamise kohta

 

Ehitusloa taotlemine:

 

(1) Ehitusloa taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui ehitusloa taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

(2) Ehitusloa taotluses märgitakse:
1) taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
2) ehitusloa kättetoimetamise viis;
3) ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
4) ehitusloa taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava ehitise kirjeldus ja selle kasutamise otstarve;
5) ajutise ehitise ehitamise korral ehitise kasutamiseks taotletav aeg;
6) ehitusprojekti koostanud isiku andmed, kui ehitusprojekti nõuetele vastavust on kontrollinud ehitusprojekti koostajast sõltumatu pädev isik, siis ka tema andmed;
7) energiamärgis, kui see on nõutav;
8) andmed riigilõivu tasumise kohta.

 

(3) Koos ehitusloa taotlusega esitatakse nõuetele vastav ehitusprojekt. Kui ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimiseks on tehtud ekspertiis, esitatakse ka ekspertiisiakt.

 

 Riigilõivud:

 

Elamud ja mitteelamud:

(1) Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot. 

(2) Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. 

(3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatised:

(1) Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(2) Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot. Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

(3) Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

 

Ülenurme Vallavalitsus arveldusarve

 

Swedbank EE032200221028618198

või

Seb Pank EE791010102034606009

 

Selgitusse riigilõiv ehitusloa eest ja ehitise aadress.